Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POMOCĄ
PLATFORMY REZERWACYJNEJ CK COMPLEX

 

§ 1
SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. CK Complex – „CK COMPLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowej 4 NIP 9291744080, REGON 0800278150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218;
 2. Administrator – CK Complex;
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Platformy i podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Produktu w ramach Platformy;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Platformy w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – prowadzone dla Klienta przez CK Complex zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem konto w Platformie będące zbiorem zasobów gromadzące dane Klienta oraz informacje o jego Rezerwacjach;
 6. Platforma – www.e-papierosy.pl, prowadzona przez CK Complex w języku polskim internetowa platforma, przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Produktów, w ramach której świadczone są także inne usługi związane z Rezerwacjami;
 7. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Platformie, określający informacje dotyczące plików „cookies”, przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Klientów;
 8. Produkt – przedmiot, który może być zarezerwowany zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zakupiony bezpośrednio w Sklepie;
 9. Opłata rezerwacyjna – depozyt wpłacany przez Klienta w trakcie Rezerwacji i zaliczany na poczet ceny sprzedaży Produktu z chwilą dokonywania zakupu Produktu w Sklepie,
 10. Regulaminniniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Platformy;
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Platformie przez Klienta;
 12. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego Produktu w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia przez Klienta na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji;
 13. Sklep– stacjonarny punkt sprzedaży detalicznej Produktów, należący do CK Complex.

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem Platformy rezerwacyjnej działającej pod adresem: www.e-papierosy.pl, jest „CK COMPLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowej 4 NIP 9291744080, REGON 0800278150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218, adres poczty elektronicznej: biuro@ckcomplex.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Platformy.
 3. CK Complex zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
 4. Wykorzystywanie Platformy w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności w sposób, który narusza dobra osobiste osób trzecich oraz interesy CK Complex, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 5. CK Complex stosuje mechanizm plików "cookies" zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.e-papierosy.pl
 6. Korzystanie z Platformy i świadczonych w ramach Platformy usług jest możliwe pod warunkami spełnienia niniejszych wymagań:
  a. posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej takich jak:  Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnej
  b. zaakceptowanie plików „cookies”.
 7. Platforma może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.
 8. Platforma służy do Rezerwacji Produktów. Zakazane jest wykorzystywanie Platformy do rezerwacji Produktów przez osoby poniżej 18 roku życia.
 9. Produkty dostępne na Platformie spełniają kryteria, które wynikają z przepisów prawa.
 10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Platformy treści mających  bezprawny charakter. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. Nie mogą one, w szczególności, naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także przepisów obowiązującego prawa.
 11. Korzystanie z Platformy wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Rezerwacji.

 

§ 3
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. CK Complex świadczy za pośrednictwem Platformy usługi drogą elektroniczną obejmujące:
  a. prowadzenie konta Klienta;
  b. obsługę procesu Rezerwacji Produktów w zakresie wynikającym z Regulaminu;
  c. newsletter - wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Na Platformie nie jest możliwe dokonanie zakupu Produktów.
 4. Treści prezentowane na Platformie, w szczególności informacje o Produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty sprzedaży Produktów.
 5. Korzystając z Platformy, Klient nie nabywa Produktów ani też nie składa oferty ich nabycia.
 6. Sprzedaż Produktów prowadzona jest wyłącznie przez CK Complex w Sklepach. Wszystkie Produkty  prezentowane na Platformie są nowe, nieużywane oraz pozbawione wad.
 7. Korzystanie z Platformy i usług dostępnych na Platformie jest dla Klientów nieodpłatne.
 8. CK Complex zastrzega możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym Klienci zostaną poinformowani w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 9. CK Complex jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę CK Complex lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych. CK Complex zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 4
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez CK Complex przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do CK Complex stosownego oświadczenia woli, przy użyciu poczty e-mail. .
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez CK Complex w trybie natychmiastowym gdy:
  a. Klient narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Klienta odrębnych regulaminów usług,
  b. stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,
  c. działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię CK Complex lub w inny sposób istotnie szkodzą CK Complex;
 4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach CK Complex uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. CK Complex wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 5. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w §4 ust. 1 umowy, odstąpić od niej bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, zawarte są w pouczeniu, które stanowi Załącznik I do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Klient traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.
 7. Klient może zgłosić CK Complex reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez CK Complex. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: reklamacje@e-papierosy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. CK Complex niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 5
USŁUGA PROWADZENIA KONTA

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta na Platformie zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza Rejestracji (z momentem wyboru przycisku: „Zarejestruj się”). Umowa ta zawarta jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.
 2. Usługa prowadzenia konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi w ramach Platformy panelu, który umożliwia wprowadzenie danych podczas Rejestracji i ich zmianę, jak też śledzenie stanu Rezerwacji oraz historii Rezerwacji. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło do Konta.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta. Na żądanie Klienta jego konto zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, Polityką prywatności oraz zaakceptowania jego treści. Z chwilą rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu Konta.
 5. Po przesłaniu formularza Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Od tego momentu zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta, a także dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji.
 6. Posługiwanie się przez Klienta nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania przez CK Complex umowy prowadzenia konta Klienta.

 

§ 6
USŁUGA REZERWACJI

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Produktów zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza Rezerwacji (z momentem wybrania przycisku: ,,Wybieram”). Umowa ta ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji.
 2. Usługa dokonania Rezerwacji polega na umożliwieniu przez CK Complex Klientom posiadającym konto Klienta, wyłącznie zarezerwowania Produktów za pośrednictwem Platformy i zapewnienia ich dostępności w wybranym przez Klienta Sklepie przez okres 7 dni od daty przesłania Produktu do Sklepu.
 3. Z usługi Rezerwacji świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, mogą korzystać jedynie zarejestrowani Klienci.
 4. Proces składania rezerwacji wymaga:
  a. każdorazowego zalogowania się na Konto Klienta;
  b. złożenia oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień;
  c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Rezerwacji,
  d. dokonania Opłaty rezerwacyjnej..
 5. W celu dokonania Rezerwacji, należy wybrać Produkt dostępny na Platformie, wskazać jego ilość oraz Sklep, w którym ma zostać zawarta umowa sprzedaży Produktu. Wybór Produktu do Rezerwacji następuje przez wybór przycisku: „Wybieram”na karcie Produktu. Po dokonaniu wyboru Klient zatwierdza wybrane Produkty wybierając przycisk: „Rezerwuję”, a następnie przycisk: „Chcę dokonać Opłaty rezerwacyjnej”, który przekierowuje Klienta na stronę płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Dokonanie Opłaty rezerwacyjnej kończy proces Rezerwacji. W przypadku braku dokonania płatności w ciągu 48 godzin, proces Rezerwacji zostaje przerwany.
 6. Po dokonaniu Rezerwacji CK Complex przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rezerwacji, a w dalszej kolejności informację o przyjęciu jej do realizacji oraz o przesłaniu Produktu do Sklepu.
 7. W sytuacji braku Produktu lub niewystarczającej ilości Produktów CK Complex informuje o tym Klienta przesyłając na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej komunikat o niemożności potwierdzenia Rezerwacji lub ewentualnym czasie oczekiwania na Produkty.
 8. Klient może dokonać rezerwacji minimalnie 1 szt. produktów (takich samych bądź różnych) o łącznej wartości 50zł.
 9. Złożona Rezerwacja nie stanowi oferty i nie zobowiązuje Klienta do nabycia zarezerwowanego Produktu. Ewentualna decyzja o nabyciu zarezerwowanego Produktu zostaje podjęta przez Klienta w Sklepie, po zapoznaniu się z zarezerwowanym Produktem
 10. Sprzedaży zarezerwowanego Produktu po przedstawieniu przez Klienta numeru rezerwacji/QRcode oraz po stwierdzeniu pełnoletności Klienta dokonuje sprzedawca w Sklepie.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje w Sklepie przy jednoczesnej obecności stron umowy sprzedaży z chwilą dokonania zapłaty przez Klienta.
 12. Zapłata ceny za Produkty następuje poprzez zaliczenie na poczet ceny Opłaty rezerwacyjnej, uiszczonej przez Klienta w takcie Rezerwacji i dokonuje się z chwilą wystawienia przez Sklep paragonu, dokumentującego sprzedaż zarezerwowanych Produktów. Wydanie Produktów następuje w Sklepie przy zawieraniu umowy sprzedaży.
 13. CK Complex ma prawo do anulowania Rezerwacji w przypadku gdy Klient, pomimo otrzymania informacji o tym, że zarezerwowany Produkt czeka w Sklepie, nie pojawi się w Sklepie celem zapoznania się z Produktem i jego ewentualnego nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania w/w informacji
 14. Zaniechanie nabycia zarezerwowanego Produktu w czasie jego dostępności w Sklepie powoduje zablokowanie Klientowi możliwości dokonywania Rezerwacji:
  a. w przypadku pierwszej Rezerwacji na okres 14 dni od momentu wygaśnięcia Rezerwacji;
  b. w przypadku drugiej i kolejnej Rezerwacji na okres 30 dni od momentu wygaśnięcia Rezerwacji.

 

§ 7
USŁUGA NEWSLETTER

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zostaje zawarta w momencie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera, co może nastąpić przy Rejestracji. Umowa ta nie podlega opłatom i jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej oraz dokona Rejestracji.
 3. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez CK Complex na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach, których reklama nie jest zakazana ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez Konto Klienta.

 

§ 8
REKLAMACJE

 

 1. CK Complex na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Postanowienia ust. 2 -18 dotyczą Klientów będących Konsumentami.
 2. CK Complex jest zobowiązane do dostarczania Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. CK Complex ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. CK Complex nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).
 4. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania rzeczy Klientowi.
 5. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres CK Complex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowej 4 z dopiskiem „Reklamacja. Wskazane jest, aby w piśmie reklamacyjnym wskazać imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć CK Complex dowód zakupu towaru (np. kopia paragonu, faktury VAT, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).
 6. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że CK Complex niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez CK Complex albo CK Complex nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez CK Complex usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez CK Complex, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b. żądać usunięcia wady.
 10. CK Complex jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. CK Complex może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt CK Complex dostarczyć rzecz wadliwą na adres: „CK COMPLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowej 4, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz CK Complex w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi CK Complex.
 14. CK Complex w terminie czternastu dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do:
  a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d. żądania usunięcia wady;
  w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 15. CK Complex odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
 16. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
 17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli CK Complex wadę podstępnie zataił.
 18. Produkty sprzedawane przez CK Complex mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu.
 19. Informacja o warunkach gwarancyjnych zostaje przekazana Klientowi wraz z Produktem.

 

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora – „CK COMPLEX” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowej 4 NIP 9291744080, REGON 0800278150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218.
 2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie www.e-papierosy.pl.

 

 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 2. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, CK Complex nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a CK Complex, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 4. CK Complex zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 5. Wszystkie Rezerwacje przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Klienta.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na Platformie. CK Complex poinformuje Klienta w terminie 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na podany przy Rejestracji adres e-mail.
 7. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie CK Complex w terminie 2 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Powyższe zawiadomienie skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2021 roku.

 

 

 

Załącznik nr. 1 - formularz odstąpienia od umowy.

Załącznik nr. 2 - formularz reklamacyjny.